Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a poučenie dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

I.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajú z Nariadenia a Zákona, ako ich môžete uplatniť.

II. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:                   Mgr. Veronika Moskaľová

Miesto podnikania:               093 02 Vranov nad Topľou, Krátka 1803/12

IČO:                                        51 834 332

Zapísaný:                               Živnostenský register OÚ Vranov nad Topľou, číslo živnostenského registra 790-18044

Telef. kontakt:                        +421 918 576 893

Email:                                     info@rodinnereality.sk

Webové sídlo:                        www.rodinnereality.sk

Sídlo realitnej kancelárie:       093 01 Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 865/220

(ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo aj ako „realitná kancelária“)

III. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom

A.        hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie realitných služieb, a to najmä sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie služieb (uzatvorenie Kúpnej zmluvy, Nájomnej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní, Dohody o zložení zálohy, vypracovanie Odovzdávacieho protokolu, Návrhu na vklad, Informácie, poučenia a súhlasu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov), najmä príprava uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo iného z uvedených dokumentov, evidencia zmluvy a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby, vybavovanie reklamácií a sťažností, vymáhanie pohľadávok vzniknutých v súvislosti s neplnením zmluvy – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, t.j. plnenie príslušnej zmluvy,

B.        vypracovanie Záznamu o obhliadke a ochrana práv a právom chránených záujmov realitnej kancelárie v súvislosti so zmluvou či iným právnym vzťahom medzi Realitnou kanceláriou a klientom – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. oprávnený záujem prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa v tomto prípade je riadny a nerušený výkon podnikateľskej činnosti, ktorý by nemohol vykonávať v prípade, ak by ste ohľadom kúpy, resp. nájmu nehnuteľnosti komunikovali s vlastníkom bez jeho účasti napriek tomu, že Vám bola predmetná nehnuteľnosť predstavená realitnou kanceláriou a tiež obrana realitnej kancelárie v prípade súdneho sporu.

C.        spracúvanie osobných údajov za účelom serverových, webových cloudových, IT služieb a realizácie inzercie: t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, resp. prenájmu tretej osobe, pričom v príslušných realitných CRM softvéroch sú k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby (alebo plnenie na základe zmluvy),

D.        vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

E.        evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

F.         reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, najmä zasielanie informačných newsletterov o produktoch a službách realitnej kancelárie a aktuálnej ponuke nehnuteľností, zakliknutie tlačidla Súhlasím na webstránke (opt-in), Súhlas na spracovanie osobných údajov a pod. – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby.

G.        povinná identifikácia a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7, 8 a 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti“) v rozsahu zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti, plánovaná povaha obchodu, preskúmavanie zdrojov peňažných prostriedkov alebo iného majetku. Na základe hodnotenia rizík je realitná kancelária v zmysle uvedeného zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti oprávnená požadovať aj ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi – právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na tento účel je splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov a to podľa § 7, 8 a 10 zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

IV. Kategórie dotknutých osobných údajov

Nasledovné osobné údaje môžu byť realitnou kanceláriou spracovávané:

 • Meno a Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Trvalé bydlisko
 • Korešpondenčná adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Údaje z cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie prípravy príslušnej zmluvy)
 • Údaje z občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu
 • Rodné číslo
 • Údaje o bankovom účte
 • Údaje o nehnuteľnostiach
 • Údaje o rodinnom stave, finančnej situácii a dlhoch pre potreby zabezpečenia prípravy zmlúv

V. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme len v súvislosti s poskytovaním služieb pre našich klientov.  Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia by sme vám nemohli poskytnúť nami poskytované služby v rozsahu a kvalite akej ich poskytujeme. Z dôvodu ochrany klientov a ich nehnuteľností potrebujeme osobné údaje aj od záujemcov o obhliadku nehnuteľností, ktoré klienti ponúkajú prostredníctvom realitnej kancelárie. Vaše osobné údaje poskytujeme najmä spolupracujúcej advokátskej kancelárii, hypotekárnym špecialistom, bankám, znalcom, maklérom. V súvislosti s poskytovaním služieb, realitnej inzercie a plnenia zmluvy sú vaše osobné údaje spracúvané na webových serveroch, realitných softvérových riešeniach, cloudových a emailových serveroch. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na poskytnutie ponúkaných služieb prevádzkovateľa a na to, aby prevádzkovateľ mohol v rámci svojej podnikateľskej činnosti tieto služby pre vás poskytovať.  

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchováva v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchováva prevádzkovateľ po dobu 5 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing služieb a produktov prevádzkovateľa, prestane prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

VII. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú – právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, 
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
 3. právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,  v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť, zmluvná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka,  a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov  inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR,   Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +421232313214, www.dataprotection.gov.sk /email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

VIII. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby

V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na  spracúvanie osobných údajov, ktorá prevádzkovateľovi ukladá zákon. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Súhlas dotknutej osoby je vždy udelený v písomnej, prípadne elektronickej podobe.   

IX. Prenos osobných údajov do tretích krajín a profilovanie

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) prevádzkovateľ nezamýšľa.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

X. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V prípade otázok ohľadom spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: info@rodinnereality.sk

XI. Bezpečnostné opatrenia prijaté na ochranu Vašich osobných údajov:

a)         technické, organizačné a personálne opatrenia

 • vodotlač obchodnej značky (fotky + videoobhliadka)
 • minimalizácia osobných údajov – prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje na daný účel
 • poučenie fyzických osôb, ktoré pre prevádzkovateľa a pre sprostredkovateľa spracúvajú osobné údaje (oprávnené osoby)
 • prístupy a heslovanie technických prostriedkov, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje ( MT, PC ) – povinná identifikácia a autentizácia pri prístupe k IS
 • zálohovanie a antivírová ochrana
 • zamykanie miestností
 • mlčanlivosť

b)         vykonávanie testovacej, posudzovacej a hodnotiacej činnosti s ohľadom na cyklus spracúvania osobných údajov.

XII. Mlčanlivosť

1. Prevádzkovateľ ako aj jeho sprostredkovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

2. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Vašich osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ ako aj jeho sprostredkovatelia sú povinní zaviazať mlčanlivosťou fyzické osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi u prevádzkovateľa ako aj u jeho sprostredkovateľa.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 1.4.2021