VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

POSKYTOVANIA REALITNÝCH SLUŽIEB SPROSTREDKOVATEĽA

(ďalej ako „VOP“)

Mgr. Veronika Moskaľová  
IČO: 51 834 332
zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Vranov nad Topľou pod č. 790 – 18044, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, so sídlom realitnej kancelárie: M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou, I.posch.
mobil: 0918 576 893, email: info@rodinnereality.sk, web: www.rodinnereality.sk

1 Úvodné ustanovenie

1.1         Sprostredkovateľ Mgr. Veronika Moskaľová, IČO: 51 834 332, s miestom podnikania  Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Vranov nad Topľou pod č. 790 – 18044, so sídlom realitnej kancelárie M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej ako „Sprostredkovateľ“ alebo aj ako „Realitná kancelária“) je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je oprávnená podnikať v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť). Realitná kancelária prijala tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie, vzťah Realitnej kancelárie a Klienta, práva a povinnosti Realitnej kancelárie a Klienta.

2 Definície

2.1         Realitná kancelária alebo Sprostredkovateľ predstavuje fyzickú osobu – podnikateľa uvedenú v bode 1.1 VOP.

2.2         Klient je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom nehnuteľnosti alebo ktorá má záujem nadobudnúť do vlastníctva nehnuteľnosť, prípadne do nájmu alebo podnájmu, má záujem o poskytnutie sprostredkovateľských služieb Realitnou kanceláriou a za týmto účelom uzavrela s Realitnou kanceláriou Sprostredkovateľskú zmluvu.

2.3         Nehnuteľnosť pre účely VOP je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom sprostredkovania.

2.4         Sprostredkovateľská zmluva predstavuje dohodu medzi Sprostredkovateľom a Klientom, na základe ktorej Sprostredkovateľ poskytuje Klientovi Sprostredkovateľské služby a Klient sa zaväzuje za Sprostredkovateľské služby zaplatiť Realitnej kancelárii odmenu a náklady spojené s poskytovaním Sprostredkovateľských služieb. Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára podľa ustanovenia §774 a nasl. zákona č.40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“) –  pri fyzických osobách – nepodnikateľoch a pri fyzických osobách – podnikateľoch, resp. právnických osôb ustanoveniami § 642 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorším predpisov. Sprostredkovateľská zmluva môže byť uzatvorená buď ako zmluva výhradná (exkluzívna) alebo nevýhradná (neexkluzívna).

2.4.1      V prípade výhradnej (exkluzívnej) Sprostredkovateľskej zmluvy, Klient sa zaväzuje, že po dobu určenú v Sprostredkovateľskej zmluve, nebude využívať Sprostredkovateľské služby inej osoby, ako sú služby Realitnej kancelárie a zároveň nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby (záujemcu) o uzavretie sprostredkúvaného obchodu.

2.4.2      V prípade nevýhradnej (neexkluzívnej) Sprostredkovateľskej zmluvy, Klient je oprávnený využívať aj služby inej realitnej kancelárie, prípadne sám uzatvoriť sprostredkúvaný obchod.

2.5         Zmluva – zmluva o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva na Nehnuteľnosť medzi Klientom a treťou osobou.

2.6         Predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy je záväzok Realitnej kancelárii vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby Klient mal príležitosť uzavrieť Zmluvu, resp. obstarať klientovi uzavretie Zmluvy a Klient sa zaväzuje zaplatiť Sprostredkovateľovi za túto činnosť dohodnutú odmenu (ďalej ako „Sprostredkúvaný obchod).

2.7         Sprostredkovateľské služby Realitnej kancelárie predstavujú výkon sprostredkovateľskej činnosti Sprostredkovateľom, ktorej predmetom je sprostredkovanie predaja alebo kúpy nehnuteľnosti alebo sprostredkovanie nájmu alebo podnájmu nehnuteľnosti za odmenu vo výške dohodnutej v osobitnej Sprostredkovateľskej zmluve. Sprostredkovateľ Sprostredkovateľské služby poskytuje s odbornou starostlivosťou. Na poskytovaní Sprostredkovateľských služieb sa v mene Realitnej kancelárie môžu podieľať fyzické osoby – podnikatelia (makléri), na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s Realitnou kanceláriou (ďalej aj ako „Služby“).

2.8.        Sprostredkovateľ poskytuje Klientom nasledovné Služby: (i) preveruje právny stav Nehnuteľnosti Klienta, ktorá je predmetom Sprostredkovateľskej zmluvy (ii) oslovuje, vyhľadáva, prípadne priamo kontaktuje serióznych záujemcov o uzavretie Sprostredkúvaného obchodu, (iii) zabezpečuje dokumentáciu tykajúcu sa Nehnuteľnosti Klienta, najmä listy vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, nadobúdacie zmluvy, (iv) zabezpečuje komplexnú inzerciu Nehnuteľnosti Klienta alebo informáciu o tom, že Klient má záujem o Nehnuteľnosť, a to na svojom webovom sídle, realitných portáloch, iných internetových stránkach podporujúcich získanie serióznych záujemcov, v printových médiách (v) zabezpečuje kompletné právne služby za účelom vyhotovenia potrebných zmlúv a súvisiacich dokumentov (vi) zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby hypotekárne poradenstvo súvisiace s kúpou Nehnuteľnosti v prospech Klienta, (vii) na vlastné náklady zabezpečuje úhradu poplatkov dohodnutých v Sprostredkovateľskej zmluve, (viii) vypracováva marketingovú stratégiu za účelom uzavretia Sprostredkúvaného obchodu, (ix) organizuje potrebné rokovania s tretími osobami za účelom realizácie Sprostredkúvaného obchodu, (x) uschováva na bankovom účte Realitnej kancelárie peňažné prostriedky tvoriace rezervačnú zálohu, prípadne iné peňažné plnenia v prospech Klienta, (xi) uschováva všetky dokumenty súvisiace s Nehnuteľnosťou, ktorá je predmetom Sprostredkovateľských služieb v prospech Klienta, (xii) zabezpečuje vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, notárskej úschovy a iné v prípade záujmu Klienta za podmienok uvedených v Sprostredkovateľskej zmluve, (xiii) zabezpečuje home staging, (xiv) zabezpečuje profesionálne fotografie, videoobhliadku Nehnuteľnosti a iné, (xv) zabezpečuje obhliadky Nehnuteľnosti (ďalej aj ako „Služby“). V Sprostredkovateľskej zmluve si zmluvné strany dohodnú rozsah poskytovaných Služieb podľa toho či Sprostredkovateľ uzatvára s Klientom Sprostredkovateľskú zmluvu výhradnú alebo nevýhradnú.  

2.9         Odmena je odplata Sprostredkovateľovi za poskytovanie Sprostredkovateľských služieb, ktorú uhrádza Klient.

2.10       Náklady spojené so Sprostredkovateľskými službami predstavujú celkové náklady Realitnej kancelárie vrátane nákladov vynaložených na poskytovanie Sprostredkovateľských služieb. Výška nákladov spojených so sprostredkovateľskými službami je vo výške jednej polovice Odmeny dohodnutej v Sprostredkovateľskej zmluve v prípade, ak Realitná kancelária, Klient a tretia osoba (záujemca) uzatvoria Rezervačnú zmluvu, avšak v dôsledku správania sa Klienta alebo tretej osoby (záujemcu) nevznikne Realitnej kancelárii nárok na odmenu. Splatnosť náhrady nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami sú tri (3) dni odo dňa ukončenia Sprostredkovateľskej zmluvy zo strany Klienta alebo v deň márneho uplynutia lehoty určenej v Rezervačnej zmluve, v ktorej Klient a tretia osoba (záujemca) mali uzatvoriť sprostredkúvaný obchod.

2.11       Rezervačná zmluva sa uzatvára v písomnej podobe medzi Sprostredkovateľom, Klientom a treťou osobou (záujemcom). Na základe Rezervačnej zmluvy sa Sprostredkovateľ zaväzuje najmä (i) neponúkať a nezverejňovať viac Nehnuteľnosť Klienta za účelom uzavretia Sprostredkúvaného obchodu iným osobám, (ii) uschovávať preddavok na kúpnu cenu v prípade, ak predmetom Sprostredkúvaného obchodu je kúpa alebo predaj nehnuteľnosti alebo uschovávať preddavok na nájomné alebo úhrady za podnájom v prípade, ak predmetom Sprostredkúvaného obchodu je nájom alebo podnájom nehnuteľnosti, (iii) zahájiť rokovania o uzavretí sprostredkúvaného obchodu. Na základe Rezervačnej zmluvy sa Klient zaväzuje najmä (i) uzavrieť Sprostredkúvaný obchod s treťou osobou (záujemcom) v dohodnutej lehote a za podmienok dohodnutých v Rezervačnej zmluve, (ii) zahájiť jednania s treťou osobou (záujemcom) smerujúcim k uzavretiu Sprostredkúvaného obchodu v súčinnosti s Realitnou kanceláriou (iii) plniť ďalšie záväzky dohodnuté v Rezervačnej zmluve.

2.12       Strana (v množnom čísle Strany) – zmluvná strana (strany) Sprostredkovateľskej zmluvy, t.j. Sprostredkovateľ a/alebo Klient.

2.13       Vážny dôvod – taký dôvod na strane zmluvnej Strany, ktorý má z objektívnych príčin za následok priame znemožnenie plnenia povinnosti určenej v Sprostredkovateľskej zmluve alebo vo VOP. Medzi Vážne dôvody patria vojna, vojnový stav, hospitalizácia Strany po dobu dlhšiu ako desať dní, ťažká ujma na zdraví Strany, úmrtie príbuzného Strany v priamom rade, súrodenca, manžela/manželky, druha/družky. Medzi Vážne dôvody nepatria také dôvody, o ktorých Strana pred uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy vedela alebo mohla Vážny dôvod alebo jeho následky predpokladať.

3 Práva a povinnosti Realitnej kancelárie

3.1         Realitná kancelária má najmä nasledovné práva:

a) právo na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti Klienta v rámci poskytovania Sprostredkovateľských služieb;

b) právo na poskytnutie všetkých dokumentov týkajúcich sa Nehnuteľnosti Klienta v záujme uzavretia Sprostredkúvaného obchodu;

c) Realitná kancelária neručí za splnenie záväzku treťou osobou (záujemcom), s ktorými sprostredkovala uzavretie Sprostredkúvaného obchodu; nesmie však navrhovať takú osobu, ohľadom ktorej vie alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo Sprostredkovaného obchodu;

d) Realitná kancelária nenesie zodpovednosť za neúplné, nesprávne a nepravdivé informácie poskytnuté Klientom;

e) právo na Odmenu a na úhradu nákladov spojených so Sprostredkovateľskými službami;

f) právo propagovať a zverejňovať Nehnuteľnosť Klienta vrátane jej vnútorného vybavenia na realitných a iných internetových portáloch, v printových médiách;

g) právo vstupovať do Nehnuteľnosti Klienta za účelom jej obhliadky, a to aj s tretími osobami (záujemcami) v termínoch dohodnutých s Klientom;

h) právo vyhotovovať obrazové a iné záznamy Nehnuteľnosti a jej vnútorného zariadenia;

i) právo znížiť cenu Nehnuteľnosti len so súhlasom Klienta; tento súhlas musí byť písomný, pričom za písomný súhlas sa považuje aj súhlas Klienta uskutočnený formou e-mailu.

3.2         Realitná kancelária je povinná najmä:

a) pravidelne informovať Klienta o všetkých dôležitých okolnostiach súvisiacich so sprostredkovaním, najmä okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie Klienta uzavrieť Sprostredkúvaný obchod;

b) pre potreby Klienta uschovávať doklady, ktoré nadobudla v súvislosti so Sprostredkovateľskými službami;

c) poskytovať Sprostredkovateľské služby s odbornou starostlivosťou;

d) uschovávať rezervačnú zálohu pre Klienta výlučne na bankovom účte Realitnej kancelárie.

4 Práva a povinnosti Klienta

4.1         Klient má najmä nasledovné práva:

a) na poskytovanie Sprostredkovateľských služieb v odbornej kvalite;

b) na pravidelné informácie o priebehu sprostredkovateľskej činnosti.

4.2         Klient má najmä nasledovné povinnosti:

a) poskytnúť Realitnej kancelárii nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadny výkon Sprostredkovateľských služieb, vrátane poskytnutia príslušnej dokumentácie a pravdivých, úplných a správnych informácií ohľadom Nehnuteľnosti, Klienta a súvisiacich skutočností vrátane tiarch viaznucich na Nehnuteľnosti;

b) uhradiť Realitnej kancelárii všetky svoje peňažné záväzky riadne a včas;

c) umožniť Realitnej kancelárii prístup do Nehnuteľnosti v dohodnutom termíne za účelom jej obhliadky a vyhotovenia obrazových a iných záznamov;

d) Klient súhlasí s propagáciou a inzerciou Nehnuteľnosti vrátane jej vnútorného zariadenia na webovom sídle Realitnej kancelárie, realitných a iných internetových portáloch, ako aj v printových médiách;

e) Klient nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce zo Sprostredkovateľskej zmluvy a/alebo VOP bez predchádzajúceho súhlasu Realitnej kancelárie tretej osobe;

f) ak Sprostredkovateľ vykoná obhliadku Nehnuteľnosti s treťou osobou, ktorá bola Klientovi už skôr predstavená (napr. iným sprostredkovateľom), je Klient povinný o tom Sprostredkovateľa písomne informovať (napr. na protokole o vykonanej obhliadke) alebo emailom, a to bezodkladne, najneskôr na prvej obhliadke tretej osoby so Sprostredkovateľom; v opačnom prípade platí, že tretia osoba je Klientovi neznáma;

g) Klient sa zaväzuje, že počas doby trvania výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania dojednaného  v Sprostredkovateľskej zmluve neuzavrie žiadnu inú zmluvu o sprostredkovaní, sprostredkovateľskú zmluvu, zmluvu o obstaraní predaja veci ani žiadnu inú obdobnú zmluvu, ktorej predmetom by bolo sprostredkovanie prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti alebo prenájmu Nehnuteľnosti bez súčinnosti Sprostredkovateľa. V opačnom prípade je Klient povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu Nákladov vo výške jednej polovice sumy dohodnutej Odmeny Sprostredkovateľa. Výška paušálnej náhrady Nákladov je vzhľadom na zvýšené náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedá závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada Nákladov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Klientovi.

4.3         Klient svojim podpisom na Sprostredkovateľskej zmluve potvrdzuje, že je oprávnený s Nehnuteľnosťami disponovať, pričom nie je nijako ani nikým vo svojom dispozičnom práve obmedzený, že na nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená alebo práva tretích osôb ani iné právne povinnosti alebo vady, o ktorých by Sprostredkovateľa vopred neinformoval, okrem tiarch uvedených v Sprostredkovateľskej zmluve.

5 Vznik Sprostredkovateľskej zmluvy

5.1         Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom emailu Realitnej kancelárie info@rodinnereality.sk.

5.2         V písomnej podobe Sprostredkovateľská zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami, ak k podpisu nedôjde v ten istý deň, účinnosť a platnosť nadobúda v deň podpisu tou zmluvnou Stranou, ktorého dátum je neskorší.

5.3          Sprostredkovateľská zmluva vzniká medzi Sprostredkovateľom a Klientom prostredníctvom emailu bezvýhradným elektronickým (napr. e-mailovým) potvrdením nasledovných zmluvných podmienok zo strany Klienta:

a)           účel sprostredkovania – sprostredkovanie predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti,

b)           označenie Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom sprostredkovania,

c)           výška sprostredkovateľskej Odmeny alebo jej určenie,

d)           forma sprostredkovania  –  výhradné alebo nevýhradné,

e)           doba, počas ktorej bude vykonávané sprostredkovanie predaja alebo prenájmu Nehnuteľnosti. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej na diaľku cez email.

5.4         Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné Strany osobitne písomne nedohodnú na uzavretí zmluvy na dobu určitú.

6 Zánik Sprostredkovateľskej zmluvy

6.1         Sprostredkovateľská zmluva môže zaniknúť: (i) splnením účelu, (ii) dohodou zmluvných Strán, (iii) uplynutím doby, na ktorú sa uzatvorila, (iv) vypovedaním s jednomesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu, ak Sprostredkovateľská zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú, (v) odstúpením ktoroukoľvek zo zmluvných Strán z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo (vi) uplynutím dohodnutej doby, ak Sprostredkovateľská zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, (vii) príp. zánikom Sprostredkovateľa bez právneho nástupcu.

6.2         Dohoda o skončení Sprostredkovateľskej zmluvy sa uzatvára písomne a Sprostredkovateľská zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode.

6.3         Výpoveď Sprostredkovateľskej zmluvy je jednostranný úkon zmluvnej Strany adresovaný druhej zmluvnej Strane. Sprostredkovateľská zmluva zaniká uplynutím jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho mesiacu, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej Strane a končí uplynutím posledného dňa tohto mesiaca. Realitná kancelária môže vypovedať Sprostredkovateľskú zmluvu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Sprostredkovateľské služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite.

6.4         Odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy je jednostranný úkon zmluvnej Strany adresovaný druhej zmluvnej Strane. Účinnosť odstúpenia nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

6.4.1      Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak Klient:

a) neuhradil riadne a včas niektorý zo svojich peňažných záväzkov, a to ani po dobu nasledujúcich pätnástich (15) dní;

b) opakovane porušuje Sprostredkovateľskú zmluvu a/alebo VOP;

c) neplní si svoje záväzky riadne a včas dohodnuté v Sprostredkovateľskej zmluve a/alebo VOP;

d) poskytne Realitnej kancelárii nepravdivé, neúplné a nesprávne informácie, na základe ktorých bola Realitná kancelária uvedená do omylu alebo takéto informácie sa objavia neskôr a sú spôsobilé zmariť realizáciu Sprostredkúvaného obchodu;

e) na majetok Klienta bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo Klient je v likvidácii;

f) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia alebo iný výkon rozhodnutia.

6.4.2      Klient je oprávnený odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak Realitná kancelária:

a) opakovane, ani po reklamácii, podaní sťažnosti alebo podnetu, neposkytuje Sprostredkovateľské služby v dohodnutej kvalite;

b) opakovane porušuje svoje povinnosti dohodnuté v Sprostredkovateľskej zmluve a/alebo VOP;

c) z dôvodov uvedených v osobitných ustanoveniach VOP alebo v Sprostredkovateľskej zmluve.

7 Odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Realitnej kancelárie

7.1         V prípade, že sa na uzatvorenie Sprostredkovateľskej zmluvy bude vzťahovať zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014), je Klient oprávnený písomne odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia Sprostredkovateľskej zmluvy.

7.2         Pri uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy Klient zašle Sprostredkovateľovi oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy (napríklad prostredníctvom pošty alebo e-mailom) na adresu Sprostredkovateľa uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, ktorý je zaslaný Klientovi spolu s týmito VOP alebo ktorý je zverejnený na webovej stránke Realitnej kancelárie. Lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy.

7.3         Po odstúpení od Sprostredkovateľskej zmluvy Sprostredkovateľ vráti Klientovi všetky platby, ktoré Klient uhradil Sprostredkovateľovi v súvislosti s uzavretím Sprostredkovateľskej zmluvy. Platby budú Záujemcovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo Sprostredkovateľovi doručené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký pri platbe použil Klient, ak Klient výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platieb, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.4         Ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy počas lehoty na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, má povinnosť uhradiť Sprostredkovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Sprostredkovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto Sprostredkovateľskej zmluvy.

7.5         Klient nemôže odstúpiť od Sprostredkovateľskej zmluvy, ak sa poskytovanie služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy začalo s výslovným súhlasom Klienta a Klient vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy právo na odstúpenie od Sprostredkovateľskej zmluvy, a ak už došlo k úplnému poskytnutiu služieb v zmysle Sprostredkovateľskej zmluvy.

8 Odmena

8.1         Ak Sprostredkovateľská zmluva neustanovuje inak, nárok na Odmenu Sprostredkovateľovi vzniká okamihom, kedy Klient uzavrie s treťou osobou (záujemcom) Sprostredkúvaný obchod. Odmena je splatná v deň vzniku nároku Sprostredkovateľa na odmenu, ak sa v Sprostredkovateľskej zmluve nedohodne inak.

8.2         Platba Odmeny sa uskutočňuje bezhotovostným platobným stykom alebo v hotovosti. Akékoľvek vzájomné splatné finančné nároky, ktoré medzi Stranami vzniknú, možno jednostranne započítať. Klient súhlasí              s tým, aby Realitná kancelária si uspokojila svoj nárok na Odmenu z prostriedkov rezervačnej zálohy, ak táto bola zložená do úschovy Realitnej kancelárii treťou osobou (záujemcom) na základe Rezervačnej zmluvy.

8.3         Výška Odmeny sa určuje v Sprostredkovateľskej zmluve. Ak v Sprostredkovateľskej zmluve nie je dohodnuté inak, výška Odmeny je: (i) 3% z kúpnej ceny s DPH v prípade, ak predmetom Sprostredkúvaného obchodu je kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, (ii) suma jednomesačného nájomného alebo úhrady za podnájom s DPH v prípade, ak predmetom Sprostredkúvaného obchodu je nájom alebo podnájom nehnuteľnosti.

8.4         Realitnej kancelárii vzniká nárok na Odmenu aj v prípade, ak po ukončení Sprostredkovateľskej zmluvy, Klient uzavrel Sprostredkúvaný obchod s treťou osobou (záujemcom), ktorá Klientovi bola predstavená Realitnou kanceláriou (napr. sa stretli pri obhliadke); v takomto prípade splatnosť Odmeny nastáva dňom, kedy sa Realitná kancelária dozvedela o uzavretí Sprostredkúvaného obchodu.

8.5         V prípade, ak je dohodnuté výhradné (exkluzívne) sprostredkovanie a Klient uzavrie Zmluvu na Nehnuteľnosť bez akejkoľvek súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa počas účinnosti výhradného (exkluzívneho) sprostredkovania alebo ak Klient bez Vážnych dôvodov odmietne uzatvoriť Zmluvu s treťou osobou, je Klient povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu Nákladov vo výške jednej polovice sumy dohodnutej Odmeny Sprostredkovateľa. Výška paušálnej Náhrady nákladov je vzhľadom na zvýšené Náklady a aktivitu Sprostredkovateľa pri exkluzívnom sprostredkovaní primeraná a zodpovedná závažnosti porušenej povinnosti. Paušálna náhrada Nákladov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Klientovi. 

8.6         Ak Klient napriek prejavenému záujmu a predbežnému (napríklad ústnemu) súhlasu uzavrieť Zmluvu napokon odmietol bez Vážneho dôvodu uzavrieť Zmluvu alebo budúcu Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti (predstieraný záujem predať alebo kúpiť Nehnuteľnosť), je Klient povinný uhradiť Sprostredkovateľovi paušálnu náhradu Nákladov vo výške jednej polovice sumy dohodnutej Odmeny Sprostredkovateľa. Paušálna náhrada Nákladov je splatná na účet Sprostredkovateľa najneskôr v lehote do 5 dní od doručenia výzvy adresovanej Klientovi.

8.7         V Odmene sú zahrnuté všetky Náklady Realitnej kancelárie pri jej činnosti, okrem poplatkov za vypracovanie znaleckého posudku, prekladateľské a tlmočnícke služby, poplatky notárovi za notársku úschovu, odmena banke za dokumentárny akreditív a pod.

9 Rezervácia Nehnuteľnosti

9.1         V prípade sprostredkovania predaja Nehnuteľnosti Klient na základe Sprostredkovateľskej zmluvy splnomocňuje Sprostredkovateľa, aby od osoby, ktorá prejaví vážny záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti prevzal rezervačnú zálohu.

9.2         Rezervačná záloha je poplatok, ktorý uhrádza Sprostredkovateľovi osoba, ktorá prejaví vážny záujem o kúpu konkrétnej Nehnuteľnosti, v ponuke Sprostredkovateľa.

9.3         V prípade, ak má záujemca o kúpu Nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto Nehnuteľnosť rezervovať a neponúkať ďalej, až do doby podpísania Zmluvy, ak záujemca o kúpu zloží do úschovy rezervačnú zálohu, a to na základe Zmluvy o rezervácií nehnuteľností a Sprostredkovateľ s Klientom uzavrie Sprostredkovateľskú zmluvu o výhradnom sprostredkovaní, výhradne pre konkrétneho záujemcu o kúpu Nehnuteľnosti na dobu určitú podľa dohody medzi Klientom a záujemcom. V prípade, že po dobu platnosti Sprostredkovateľskej zmluvy nebude Sprostredkovaný obchod uzatvorený z dôvodov zo strany Klienta, zložená rezervačná záloha bude vrátená v plnom rozsahu záujemcovi. Sprostredkovateľ má v tomto prípade nárok za skutočné poskytnuté plnenie Klientovi, na náhradu nevyhnutných Nákladov.

9.4         V prípade uzavretia Zmluvy bude rezervačná záloha použitá v celej výške na úhradu zodpovedajúcej časti kúpnej ceny nehnuteľnosti.

10 Reklamácie, podnety, sťažnosti

10.1       Klient má právo reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil dôvod na reklamáciu. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u Realitnej kancelárie reklamáciu poskytnutej služby.

10.2       Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Mgr. Veronika Moskaľová, Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou alebo emailom: info@rodinnereality.sk

10.3       Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  

10.4       Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

10.5       Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.6       Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

10.7       Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

10.8       Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

10.9       Realitná kancelária o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.10     Reklamácia ohľadom vyúčtovaných peňažných záväzkov nie je dôvodom pre ich neuhradenie zo strany Klienta. Zistený rozdiel Realitná kancelária poukáže Klientovi bez zbytočného odkladu alebo doúčtuje Klientovi opravou faktúry.

10.11     Klient môže zaslať sťažnosť alebo podnet Sprostredkovateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo poštou na adresu uvedenú v týchto VOP. Uvedené podnety a sťažnosti budú Sprostredkovateľom vybavené bez zbytočného odkladu.

11 Zodpovednosť za škodu a za vady

11.1       Realitná kancelária nezodpovedá za plnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), ktoré vyplývajú zo Sprostredkovaných obchodov.

11.2       Realitná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, ak táto vznikla v dôsledku porušenia záväzkov a povinností Klienta dohodnutých v Sprostredkovateľskej zmluve a/alebo VOP.

11.3       Realitná kancelária zodpovedá za škodu, ktorú Klientovi spôsobila zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Sprostredkovateľskej zmluvy a VOP. Podmienkou náhrady škody v dohodnutom rozsahu je preukázanie vzniku škody na strane Klienta a príčinnej súvislosti medzi porušením Sprostredkovateľskej zmluvy a/alebo VOP zo strany Realitnej kancelárie a vznikom škody na strane Klienta.

11.4       V prípade ak Realitnej kancelárii vznikne škoda v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo Sprostredkovateľskej zmluvy a VOP Klientom, Klient je povinný túto škodu nahradiť vo výške preukázanej Realitnou kanceláriou.

12 Doručovanie

12.1       Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú  v Sprostredkovateľskej zmluve, prípadne na inú adresu, ktorú Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).

12.2       Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou Stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

12.3       Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky.

12.4       Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú Stranu.

12.5       Návrhy zmluvných dokumentov a informácie Realitná kancelária doručuje spravidla elektronickou poštou (e-mailom) na adresu poskytnutú Klientom.

12.6       Písomnosti, na základe ktorých sa mení alebo zrušuje zmluvný vzťah, písomnosti, ktorými sa uplatňujú peňažné nároky, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu Realitnej kancelárie alebo Klienta uvedenú v Sprostredkovateľskej zmluve alebo oznámenú iným spôsobom.

13 Alternatívne riešenie sporov

13.1       Ako Klient máte právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že Sprostredkovateľ porušil Vaše práva.

13.2       Ak Sprostredkovateľ na Vašu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podlá zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

13.3       Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať‘ Vaše meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie Sprostredkovateľa, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa domáhate, dátum, kedy ste sa obrátili na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Sprostredkovateľom bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatív neho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu ste povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

14 Záverečné ustanovenia

14.1       Tieto VOP boli prijaté dňa 1.4.2021, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.

14.2       Každá aktualizácia alebo zmena VOP bude zverejňovaná na webovom sídle Realitnej kancelárie: www.rodinnereality.sk.

14.3       VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14.4       Zmluvné dojednania Sprostredkovateľskej zmluvy, ak bola uzavretá v písomnej podobe, majú prednosť pred VOP.

14.5       V prípade, ak sa niektoré zo zmluvných dojednaní stanú neplatnými alebo neúčinnými, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. Neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie sa nahradí ustanovením príslušného zákona, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu neplatného ustanovenia.

14.6       Realitná kancelária je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú potrebu a nesmie ich zverejniť a nikomu poskytnúť ani sprístupniť inak, ako spôsobom stanoveným osobitným zákonom.

14.7       Sprostredkovateľ vyhlasuje, že sa zaviazal dodržiavať Realitný kódex Realitnej únie Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na adrese: https://www.realitnaunia.sk/predpisy-unie/realitny-kodex