Formulár na odstúpenie

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (cez email) alebo mimo priestorov RK

– Komu: Mgr. Veronika Moskaľová, IČO: 51 834 332, s miestom podnikania Krátka 1803/12, 093 02 Vranov nad Topľou, mobil 0918 576 893, email: info@rodinnereality.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.