Ocenenie nehnuteľností

Ocenenie nehnuteľností

ZÍSKAJTE ODBORNÉ VYJADRENIE REALITNEJ KANCELÁRIE K TRHOVEJ
CENE NEHNUTEĽNOSTI.

Ak využijete službu ocenenia nehnuteľnosti, realitná kancelária určí, na základe jej odborných znalostí a prehľadu miestneho trhu s nehnuteľnosťami, predpokladanú trhovú cenu uvedených nehnuteľností ku dňu vypracovania ocenenia.

Toto odborné vyjadrenie vypracuje realitná kancelária podľa § 206 zákona č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok) a Smernice č. 1/2019 Realitnej únie Slovenskej republiky o oceňovaní
nehnuteľností.

Je určené na

  • dedičské, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

Neslúži ale ako znalecký posudok – podklad pre banku. V uvedenom prípade je potrebné osloviť znalca z odboru stavebníctva ako aj v prípade výrazného poškodenia nehnuteľnosti a nedokončenej stavby.

Použitá metóda pri oceňovaní

Porovnávacia metóda reprezentovaná využitím CMA analýzy, spočívajúca v zistení najpodobnejších
aktuálne ponúkaných nehnuteľností v danej lokalite, určuje základnú zistenú trhovú cenu nehnuteľnosti.
Hodnota zistená pomocou CMA analýzy je ďalej oceňovateľom precizovaná detailným posúdením
vplyvov jednotlivých kvalitatívnych faktorov a charakteristík oceňovanej nehnuteľnosti.

Vypracovanie odborného vyjadrenia k cene nehnuteľnosti je spoplatnené v zmysle platného cenníka realitnej kancelárie sumou od 65 EUR (záleží od počtu nehnuteľností) alebo individuálne (špecifická nehnuteľnosť).

Ak uvažujete o predaji svojho domu, bytu, pozemku a nie ste si istý, akú má cenu, mali by ste najprv poznať jeho aktuálnu trhovú cenu. Našim klientom ponúkame bezplatné ocenenie nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti oceňujeme v okresoch / mestách: VT, TV, MI, SO, HE, SV, KE, PO

OCENENIE NEHNUTEĽNOSTI ZDARMA

Ak uvažujete o predaji svojho domu, bytu, pozemku a nie ste si istý, akú má cenu, mali by ste najprv poznať jeho aktuálnu trhovú cenu. Našim klientom ponúkame bezplatné ocenenie nehnuteľnosti.