Mediácia

Riešte právne problémy mimosúdne. Mediáciou.

Využite už dnes úvodnú konzultáciu, ktorá je u mediátorky Mgr. Veroniky Moskaľovej bezplatná.

ČO JE MEDIÁCIA?  Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu. Cieľom mediácie je uzatvoriť právne záväznú dohodu, prijateľnú pre obe strany.

Mediácia ako prvý krok

Pokúšali ste sa dohodnúť a nešlo to? Nevzdávajte to!  Vyjednávanie o dohode za pomoci mediátora prebieha na profesionálnej úrovni, s použitím overených mediačných techník. Mediátor je odborník na komunikáciu, riešenie konfliktov a pozná právnu stránku veci.

Mediácia a súd

Ak sa chcete vyhnúť súdnej bitke alebo uniknúť tej, v ktorej už ste, efektívnym riešením je mediácia. Pre mediáciu sa môžu rozhodnúť strany / účastníci súdneho konania. Mediáciu môže odporučiť aj súd, ak je možná a účelná.

Mediácia je vhodná vo veciach

  • vyporiadania BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode), ktorej výsledkom je dohoda o vyporiadaní BSM / pohľadávok manželov po rozvode
  • spoluvlastníctva, ktorej výsledkom môže byť dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva / prevod spoluvlastníckych podielov a iné
  • iného predmetu sporu, ktorý mediátorka po konzultácii zváži, či je vhodný alebo nie je vhodný na mediáciu.

Vyporiadanie nehnuteľností a predaj na jednom mieste 

Ak ste spoluvlastníkom nehnuteľnosti, o ktorú nikto zo spoluvlastníkov nemá záujem, jeden zo spôsobov zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva, je jej predaj a rozdelenie výťažku z predaja podľa spoluvlastníckych podielov.

Rovnakým spôsobom sa môžu medzi sebou vyporiadať aj manželia po rozvode ich manželstva, ak predmetom BSM (ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov) je nehnuteľnosť.

Vedeli ste, že to všetko je možné aj bez súdu? Rýchlejšou a časovo i finančne efektívnejšou cestou je vyporiadanie nehnuteľnosti prostredníctvom mediácie.

Využite jedinečné služby vyporiadania nehnuteľnosti a jej následného predaja na jednom mieste

Tieto služby poskytujem jedinečne „pod jednou strechou“. Ako skúsená právnička a mediátorka, registrovaná v zozname mediátorov MS SR, vám pomôžem s vyporiadaním nehnuteľnosti ako aj s jej následným predajom.

Spokojní klienti

„Všetko vychádza tak ako bolo dohodnuté po rozvode. Hypotéka a dom prešli na mňa a akurát ešte ona vybavuje pôžičku, aby ma vyplatila tak ako sa zaviazala. Obrátim sa aj nabudúce, keď budem niečo riešiť. Som spokojný a odporúčam aj iným.“


Juraj, okr. Sobrance


„Prístup p. Moskálovej je profesionálny, ústretový a zároveň priateľský. Jej služby som využila pri vyrovnáváni majetkového podielu s bratom a v súvislosti s vysporiadaním vecného bremena na nehnuteľnosti, ktorá nám bola s bratom darovaná. „


Jana
Vranov nad Topľou

Výhody mediácie

1. Nízke finančné náklady

Náklady na mediáciu sú v porovnaní s nákladmi na súdne konanie a právne služby s tým spojené nižšie.

2. Vrátenie súdnych poplatkov

Ak súdne konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, súd im vráti 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov.

3. Rýchlosť a časová úspora

V rámci mediácie nie je osoba zúčastnená na mediácii zaťažovaná procesnými povinnosťami a formalitami vyplývajúcimi zo súdneho konania.

4. Dobrovoľnosť

Mediáciu je možné začať len so súhlasom všetkých „sporových“ strán a ukončiť v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu bez uvedenia dôvodov.

5. Dôvernosť

Strany nemôžu uvádzať ako dôkaz veci, ktoré sa ako dôverné pri mediácii dozvedeli.

6. Menší psychický otras

Strana môže pochopiť druhú stranu a sám byť pochopený. Oproti súdnym pojednávaniam sa často znižuje napätie a zachováva možnosť spolupráce smerom do budúcna.

KONTAKTUJTE MEDIÁTORKU

Mgr. Veronika Moskaľová

mediátorka a právnička, zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1837

KONTAKT

MOBIL:  0918 576 893

EMAIL: info@rodinnereality.sk

BEZPLATNÁ ÚVODNÁ KONZULTÁCIA

Výber spôsobu konzultácie s mediátorkou je na Vás. Telefonicky, emailom alebo osobne. V rámci nej Vám mediátorka ochotne objasní možnosti a výhody riešenia sporu mediáciou. Trvá max. 30 min.

MEDIAČNÁ KANCELÁRIA

M. R. Štefánika 865/220, 093 01 Vranov nad Topľou

_______________________________

Konzultácie PO – PIA od 09:30 – 18:00 hod. po telefonickom dohovore